Phản đối việc tước quốc tịch của GS Phạm Minh Hoàng

Chính quyền Cộng sản việt nam sai trái khi tước quốc tịch một công dân .

Ký Đơn thỉnh cầu này


HOặC

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công bố trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, tác giả bản kiến nghị sẽ thấy mọi thông tin bạn cung cấp trên mẫu đơn này.

Bạn sẽ nhận được một email với đường dẫn xác nhận chữ ký của mình. Để bảo đảm rằng bạn nhận được email từ chúng tôi, vui lòng thêm info@petitions24.com vào sổ liên hệ hoặc danh sách người gửi an toàn của bạn.
Facebook